Instrukcja wykonywania inwentaryzacji przy pomocy "inwentaryzatora Symbol LDT"

1. Przy wyłączonym komputerze podłączyć kabel stacji dokującej inwentaryzatora do

odpowiedniego portu w komputerze.

2. Włączyć komputer i uruchomić program "Sklep".

3. Odczytu dokonuje się w opcji Obroty->Remanent->Kolektor danych(LDT).

Program pyta o numer czytnika (odczytu) i po zatwierdzeniu numeru oczekuje na sygnał

z inwentaryzatora.

Uwaga ! Stacja dokująca musi być włączona do zasilania, a kolektor (inwentaryzator)

ustawiony we właściwy sposób na stacji.

Na kolektorze wciskamy sekwencję klawiszy (FUNC -> CTRL -> o) lub w przypadku nowego

oprogramowania uruchamiamy opcję transmisja i naciskamy (enter).

Wówczas na ekranie powinien wyświetlać się przebieg transmisji danych z kolektora do

komputera.

4. Po przesłaniu wszystkich danych, w zależności od tego jaki jest inwentaryzator (stare czy

nowe oprogramowanie) program w komputerze podaje komunikat "baza ldt isnieje" i pyta :

"czy dołączyć dane" lub "czy skasować starą". Wówczas w zależności od tego, czy jest to

pierwszy odczyt tego dnia czy kolejny odpowiadamy : przy pierwszym skasować starą,

a przy kolejnych dołączyć dane.

W przypadku nowego oprogramowania w kolektorze odczyt samoczynnie nie kończy się.

Należy nacisnąć klawisz F5 aby przejść do opcji w/w pytań.

Wprowadzanie inwentaryzacji :

1. Należy potwierdzić datę i numer kolejny strony.

Program ma standardowo ustawioną długość strony na 25 pozycji. W opcji Parametry można

tę długość zmienić. Na stronie A4 można zmieścić około 50 pozycji.

2. Program pyta czy wczytać dane z kolektora ? Jeżeli odpowiemy "tak", to zostanie

wyświetlony ekran z zawartością bazy "utworzonej przez inwentaryzator", która zawiera

kolejno kod, ilość, stronę (nr arkusza spisu) i pozycję. Przy pierwszej stronie pole strona

ma wartość zero, wstawienie numeru odbywa się automatycznie po wciśnięciu klawisza ESC lub

F5 na wybranej pozycji.

Uwaga ! Użytkownik ma możliwość zmuszenia programu do wczytania danych od określonej

pozycji. Ponadto mamy możliwość ingerencji w pole Kod (plu) i ilość.

3. Po wciśnięciu ESC (czyli pozostawieniu wyboru pozycji programowi) lub F5 odbywa się

rekurencyjne czytanie bazy inwentaryzatora i wpisywanie kolejnych pozycji do arkusza spisu

o numerze, który wybraliśmy w p-cie 1. Standardowo program dochodzi do 25 pozycji i przerywa

czytanie. Dopisanie następnej pozycji nie jest możliwe. Możliwa jest korekta (TAB) wpisanych

pozycji lub rezygnacja z całego arkusza. Klawiszem F8 zapisujemy arkusz i drukujemy go.

Klawisze (CTRL i F8) powodują zapis i automatyczny wydruk 1 egzemplarza arkusza spisowego.

Opis "sytuacji wyjątkowych" :

1. Zdarza się że użytkownik kolektora danych wprowadzi ilość zero w polu przeznaczonym do

tego. Wówczas program czytający bazę zatrzyma się na określonej pozycji i będzie czekał

na ingerencję, czyli wprowadzenie poprawnej ilości z klawiatury komputera, albo

"przeskoczenie" tej pozycji -> co odbywa się poprzez ustawienie kursora o jedną linię niżej

i naciśnięcie klawisza F5.

2. Brak kartoteki o podanym kodzie w bazie programu (częsta sytuacja przy zamianach towarów,

lub pomyłkach we wprowadzaniu). Wówczas program zatrzymuje się w tej pozycji i czeka na

reakcję uzytkownika. W górnej linii pojawia się migający kod kartoteki której brakuje.

Postępowanie : odszukać na półce określony towar i wprowadzić go do komputera lub sprawdzić

czy kod jest właściwy tzn ma 13 cyfr lub 8 tzw. krótki. Poprawienie błędnie naniesionego kodu do

inwentaryzatora odbywa się poprzez edycję (ENTER) bazy kolektora na wybranej pozycji.

Po poprawieniu pola zatwierdzamy zmianę i naciskamy klawisz ESC aby spowodować dalsze

wczytywanie danych do arkusza spisu.

3.

Uwaga !! Ilości towaru z przecinkami (kg) wprowadzamy do kolektora (inwentaryzatora) wpisując

najpierw pełne kilogramy, a w drugiej pozycji (ten sam kod) ilość po przecinku w postaci : 0.120

Pole ilości w inwentaryzatorze ma 5 znaków i wszystkie muszą być w tym przypadku

wypełnione.

Przykład : kod 4122 ilość 4.12 kg będzie miał postać (rekord 1 -> 4122 4

rekord 2 -> 4122 0.120)

| |

zero na początku i na końcu jest istotne

znakiem dziesiętnym jest kropka, a nie przecinek.